Tháng: Tháng Tám 2021

Khoá Học Onilne 2021

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó hang năm cán bộ, công chức, viên chức bắt buộc phải hoàn thành tối thiểu 02 khóa…

Contact Me on Zalo